PPI Kennemerland

  

 

 

Welkom bij PPI Kennemerland

PPI Kennemerland is een tandheelkundige verwijspraktijk voor

Parodontologie, Implantologie en Endodontologie.

 

Update 21 april 2020

PPI Kennemerland gaat vanaf woensdag 22 april opstarten met het verlenen van de reguliere mondzorg, wij zijn blij dat wij u weer kunnen ontvangen.

Voor het verlenen van mondzorg volgen wij de adviezen van het RIVM en de KNMT. Op basis daarvan zijn er diverse maatregelen in de praktijk genomen.

 

 

 Het adres in de regio Haarlem / Kennemerland voor:

  • De behandeling van tandvleesproblemen
  • Het vervangen van verloren tanden en kiezen door implantaten
  • Wortelkanaalbehandelingen
  • Mondhygiëne behandelingen
Wij werken alleen met een doorverwijzing van uw tandarts of vrijgevestigde mondhygiënist.

U kunt bij ons tevens terecht voor een oordeel over uw gebit en tandvlees (second opinion). Hiervoor heeft u geen doorverwijzing nodig.

Uw gebit is onze zorg waard 

 

 

Privacybeleid

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. 

Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen. 

Recht op verwijdering en vernietiging

De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten

Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegeven.

Onderzoek en onderwijs

Binnen onze praktijk proberen we een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden. Verder willen we een kenniscentrum voor onze verwijzers zijn. Wij vragen daarom patiënt(e) toestemming om de gegevens van het mondonderzoek en het effect van behandeling te mogen gebruiken voor onderwijs en onderzoek. Uiteraard geheel anoniem. De geanonimiseerde gegevens met betrekking tot de behandeling kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijke publicaties en inzage kan worden verleend aan derden, uitsluitend te behoeve van professionele kwaliteitstoetsing en herregistratie van onze behandelaren